رومئو و ژولیت | rome’o va žūlīyet(داستان)

حکمت ، علی اصغر، 1271 - 1359 شمسی
hekmat, ‘alī asqar (1892 - 1980)