رکن رابع = معرفه الرکن الرابع | rokn-e rābe‘ = ma‘refat-or rokn-er rābe‘(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


رد رکن رابع | radd-e rokn-e rābe‘(کلام و اعتقادات)

تویسرکانی ، حسینعلی بن نوروز علی ، - 1286 قمری
toyserkānī, hoseyn-‘alī ebn-e nowrūz ‘alī (- 1870)


شهاب ثاقب و قارعه القوارع فی ابطال ادله الرکن الرابع | šahāb-e sāqeb va qāre‘at-ol qavāre‘ fī ebtāl-e adellat-er rokn-er rābe‘(کلام و اعتقادات)

تویسرکانی ، حسینعلی بن نوروز علی ، - 1286 قمری
toyserkānī, hoseyn-‘alī ebn-e nowrūz ‘alī (- 1870)


پنجاه باب سلطانی | panjāh bāb-e soltānī(اسطرلاب)

رکن الدین آملی ، رکن الدین بن اشرف ، 800 - ق 9 قمری
rokn-o-dīn-e āmolī, rokn-o-dīn ebn-e ašraf (1398-15c)


تلگرافات رکن الدوله | telegrāfāt-e rokn-od-dowle(اسناد)الابحاث فی تقدیم الاحداث | al-abḥāṯ fī taqdīm-il aḥdāṯ(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī ( - 14c)


الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.)(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.)(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.)(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.)(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)