شرح رباعیات = شرح رباعیات فارسیات | š.-e robā‘īyyāt = š.-e robā‘īyyāt-e fārsīyyāt(فلسفه)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


شرح رباعیات ابوسعید ابی الخیر = خواص رباعیات ابوسعید | š.-e robā‘īyyāt-e abū sa‘īd-e abe-l-xeyr = xavass-e robā‘īyyāt-e abū sa‘īd(عرفان و تصوف)فوائد رباعیات ابوسعید ابوالخیر | favā’ed-e robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd ab-ol-xayr(متفرقه)رباعیات خیام (ترجمه ) | robā‘īyyāt-e xayyām (t.)(شعر)

فاضل ، عبدالحق
fāzel, ‘abd-ol-haqq


شرح رباعیات | š.-e robā‘īyyāt(عرفان و تصوف)

کاشانی ، حبیب االله بن علی مدد، 1262 - 1340 قمری
kāšānī, habīb-ol-lāh ebn-e ‘alī madad (1846 - 1922)


رباعیات ابوسعید | robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd(شعر)

ابوسعید ابوالخیر، 357 - 440 قمری
abū-sa‘īd-e ab-ol-xayr (969 - 1049)


رباعیات ابوسعید | robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd(شعر)

ابوسعید ابوالخیر، 357 - 440 قمری
abū-sa‘īd-e ab-ol-xayr (969 - 1049)


رباعیات خیام | robā‘īyyāt-e xayyām(شعر)

خیام ، عمر بن ابراهیم ، - 517 ؟ قمری
xayyām, ‘omar ebn-e ebrāhīm (- 1124)


شرح رباعیات جامی | š.-e robā‘īyyāt-e jāmī(عرفان و تصوف ، شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


رباعیات بابا افضل | robā‘īyyāt-e bābā afzal(شعر)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)