ریاض السیاحه | rīyāz-os sīyāha(سفرنامه)

شیروانی ، زین العابدین بن اسکندر، 1194؟ - 1253؟ قمری
Šīrvānī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e eskandar (1780 - 1838)


ریاض السیاحه | rīyāz-os sīyāha(سفرنامه)

شیروانی ، زین العابدین بن اسکندر، 1194؟ - 1253؟ قمری
Šīrvānī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e eskandar (1780 - 1838)


حدایق السیاحه = حدیقه السیاحه | hadāyeq-os sīyāha = hadīqat-os sīyāha(سفرنامه)

شیروانی ، زین العابدین بن اسکندر، 1194؟ - 1253 ؟ قمری
šīrvānī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e eskandar (1780 - 1838)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض | rīyāz(صنعت)

زین العابدین
zayn-ol-‘ābedīn


ریاض الارواح | rīyāz-ol-arvāh(اخلاق)

گیل گیلانی ، اسداالله بن عبدالغفار، ق 13 قمری
gīl gīlānī, asad-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-qaffār (- 19c)


ریاض الابرار فی مناقب حیدر الکرار | rīyāz-ol abrār fī manāqeb-e haydar-l karrār(تاریخ معصومین)