ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


انوار الشهاده فی مصائب عتره الطاهره | anvār-oš šahāda fī masā’eb-e ‘etrat-et tāhera(تاریخ معصومین)

کثنوی ، محمد حسن بن علی ، - 1297 قمری
kasnavī, mohammad hasan ebn-e ‘alī (- 1880)


نخبه الشهاده و لب السعاده | noxbat-oš šahāda va lobb-os sa‘āda(تاریخ معصومین)

شیرازی ، محمد رضا بن ضیاء الدین ، ق 13 قمری
Šīrāzī,mohammad rezā ebn-e zīyā’-od-dīn(- 19c)


ریاض الابرار فی مناقب حیدر الکرار | rīyāz-ol abrār fī manāqeb-e haydar-l karrār(تاریخ معصومین)ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


مصباح المصائب و مشکاه المناقب = مشکاه الانوار | mesbāh-ol masā’eb va meškāt-ol manāqeb = meškāt-ol anvār(تاریخ معصومین)

شاهرودی ، محمد بن ابراهیم ، ق 13 قمری
šāhrūdī, mohammad ebn-e ebrāhīm (- 19c)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺷﻨﺒﻪ ۹ ﺫﻳﺤﺠﻪ ۱۲۲۵ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺼﺎﻳﺐ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ (ﻉ) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ، ﻣﺠﻤ??

مصباح المصائب و مشکاه المناقب = مشکاه الانوار | mesbāh-ol masā’eb va meškāt-ol manāqeb = meškāt-ol anvār(تاریخ معصومین)

شاهرودی ، محمد بن ابراهیم ، ق 13 قمری
šāhrūdī, mohammad ebn-e ebrāhīm (- 19c)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺷﻨﺒﻪ ۹ ﺫﻳﺤﺠﻪ ۱۲۲۵ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺼﺎﻳﺐ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ (ﻉ) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ، ﻣﺠﻤ??

شرح قطر الندی و بل الصدی | š.-u qaṭr-in-nadā wa ball-iṣ-ṣadā(نحو)