ریاض السائرین | rīyāz-os sā’erīn(کلام و اعتقادات)

عبدالباقی بن محمد حسین ، ق 12 قمری
‘abd-ol-bāqī ebn-e mohammad hoseyn (- 18c)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض | rīyāz(صنعت)

زین العابدین
zayn-ol-‘ābedīn


آغاز و انجام = منازل السائرین = تذکره = مبدا و معاد | āqāz va anjām = manāzel-os sā’erīn = tazkere = mabda’ va ma‘ād(کلام و اعتقادات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 ق
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1200-1273)


آغاز و انجام = منازل السائرین = تذکره = مبدا و معاد | āqāz va anjām = manāzel-os sā’erīn = tazkere = mabda’ va ma‘ād(کلام و اعتقادات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 ق
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1200-1273)


آغاز و انجام = منازل السائرین = تذکره = مبدا و معاد | āqāz va anjām = manāzel-os sā’erīn = tazkere = mabda’ va ma‘ād(کلام و اعتقادات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 ق
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1200-1273)


آغاز و انجام = منازل السائرین = تذکره = مبدا و معاد | āqāz va anjām = manāzel-os sā’erīn = tazkere = mabda’ va ma‘ād(کلام و اعتقادات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 ق
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1200-1273)