ریاض الفتیان = شرح نصاب | rīyāz-ol-fetyān = š.-e nesāb(لغت)

ابن حسام هروی ، نظام الدین بن کمال الدین ، ق 9 قمری
ebn-e hosām-e heravī, nezām-od-dīn ebn-e kamāl-od- dīn (- 15c)


ریاض الفتیان = شرح نصاب | rīyāz-ol-fetyān = š.-e nesāb(لغت)

ابن حسام هروی ، نظام الدین بن کمال الدین ، ق 9 قمری
ebn-e hosām-e heravī, nezām-od-dīn ebn-e kamāl-od- dīn (- 15c)


ریاض الفتیان = شرح نصاب | rīyāz-ol-fetyān = š.-e nesāb(لغت)

ابن حسام هروی ، نظام الدین بن کمال الدین ، ق 9 قمری
ebn-e hosām-e heravī, nezām-od-dīn ebn-e kamāl-od- dīn (- 15c)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


نصیب الفتیان و نسیب التبیان | nasīb-ol fetyān va nasīb-ot tebyān(لغت)

حسام خویی ، حسن بن عبدالمومن ، 7 قمری
hosām-e xū’ī, hasan ebn-e ‘abd-ol-mo’men (13c -)


نصیب الفتیان و نسیب التبیان | nasīb-ol fetyān va nasīb-ot tebyān(لغت)

حسام خویی ، حسن بن عبدالمومن ، 7 قمری
hosām-e xū’ī, hasan ebn-e ‘abd-ol-mo’men (13c -)


سلک جواهر = سلک الجواهر و نصیب الفتیان | selk-e javāher = selk-ol javāher va nasīb-ol fetyān(لغت)

انکوری ، عبد الحمید بن عبد الرحمن ، ق 8 قمری
ankūrī, ‘abd-ol-hamīd ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 14c)