ریاض الاحزان و حدائق الاشجان | rīyāḍ-ul aḥzān wa ḥadā’iq-ul ašjān(تاریخ معصومین)

کردی قزوینی ، محمد حسن بن شعبان ، ق 14 قمری
kordī qazvīnī, mohammad hasan ebn-e ša‘bān (- 20c)


التهاب نیران الاحزان و مثیر اکتئاب الاشجان | iltihāb-u niyarān-il aḥzān wa maṯīr-u ikti’āb-il ašjān(تاریخ معصومین)مهیج الاحزان و مثیر الاشجان فی مصائب سادات الزمان | muhayyij-ul aḥzān wa muṯīr-ul ašjān fī maṣā’ib-i sādāt-iz zamān(تاریخ معصومین)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
Šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774- 1827)


مهیج الاحزان و مثیر الاشجان فی مصائب سادات الزمان | muhayyij-ul aḥzān wa muṯīr-ul ašjān fī maṣā’ib-i sādāt-iz zamān(تاریخ معصومین)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
Šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774- 1827)


نوحه الاحزان و صیحه الاشجان | nowhat-ol ahzān va sayhat-ol ašjān(تاریخ معصومین)

دهخوارقانی ، محمد یوسف بن محمد بیگ ، - 1073 قمری
dehxārqānī, mohammad yūsof ebn-e mohammad beyg (- 1663)


نوحه الاحزان و صیحه الاشجان | nowhat-ol ahzān va sayhat-ol ašjān(تاریخ معصومین)

دهخوارقانی ، محمد یوسف بن محمد بیگ ، - 1073 قمری
dehxārqānī, mohammad yūsof ebn-e mohammad beyg (- 1663)


انوار الریاض فی شرح الریاض = حاشیه ریاض المسائل = حاشیه شرح مختصر نافع | anwār-ur rīyāḍ fī š.-ir rīyāḍ = hāšīye-ye rīyāḍ-ul masā’il = hāšīye-e š.-e muxtaṣar-e nāfe‘(فقه)

حسینی شهشهانی ، محمد بن عبدالصمد، - 1287 قمری
hoseynī šahšahānī, mohammad ebn-e ‘abd-os-samad (- 1870)


انوار الریاض فی شرح الریاض = حاشیه ریاض المسائل = حاشیه شرح مختصر نافع | anwār-ur rīyāḍ fī š.-ir rīyāḍ = hāšīye-ye rīyāḍ-ul masā’il = hāšīye-e š.-e muxtaṣar-e nāfe‘(فقه)

حسینی شهشهانی ، محمد بن عبدالصمد، - 1287 قمری
hoseynī šahšahānī, mohammad ebn-e ‘abd-os-samad (- 1870)


انوار الریاض فی شرح الریاض = حاشیه ریاض المسائل = حاشیه شرح مختصر نافع | anwār-ur rīyāḍ fī š.-ir rīyāḍ = hāšīye-ye rīyāḍ-ul masā’il = hāšīye-e š.-e muxtaṣar-e nāfe‘(فقه)

حسینی شهشهانی ، محمد بن عبدالصمد، - 1287 قمری
hoseynī šahšahānī, mohammad ebn-e ‘abd-os-samad (- 1870)


جلاء الاذهان و جلاء الاحزان = کشف الاحزان = تفسیر گازر | jalā’-ol azhān va jalā’-ol ahzān = kašf-ol ahzān = tafsīr-e gāzor(تفسیر)

جرجانی ، حسین بن حسن ، ق 8 قمری
jorjānī, hoseyn ebn-e hasan (- 14c)