ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

رضی الدین ارتیمانی ، ق 11 قمری
razī-od-dīn ārtīmānī (- 17c)


مفتاح الفلاح | meftāh-ol falāh(حدیث)

حسینی آرتیمانی ، معین بن علی ، - 1298 شمسی
hoseynī ārtīmānī, mo‘īn ebn-e ‘alī(- 1919)


کنز الموده | kanz-ol mavadda(فضایل و مناقب)

حسینی آرتیمانی ، معین بن علی ، - 1298 شمسی
hoseynī ārtīmānī, mo‘īn ebn-e ‘alī(- 1919)


نیات عبادات = فوائد علیه و تصحیح النیه | nīyyāt-e ‘ebādāt = favā’ed-on ‘ellīya va tashīh-on nīyya(فقه)

آرتیمانی ، عبدالباقی بن عبدالباقی ، ق 12 قمری
ārtīmānī, ‘abd-ol-bāqī ebn-e ‘abd-ol-bāqī(- 18c)


فوائد الرازی | favā’ed-ur rāzī(حدیث)

بجلی رازی ، تمام بن محمد، - 414 قمری
bajalī rāzī, tamām ebn-e mohammad (- 1024)


مشیخه ابی عبداالله الرازی | mašīxat-u abī ‘abd-il-lāh ar-rāzī(رجال)

رازی معدل ، محمد بن احمد، ق 5 قمری
rāzī mo‘addel, mohammad ebn-e ahmad (- 11c)

۴۶ ﺷﻴﺦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻭ ﺭﺍﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑ?

عشاق نوا = دیوان فخر رازی | ‘oššāq-e navā = d.-e faxr-e rāzī(عرفان و تصوف ، شعر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad-e-bn-e ‘omar (1150 - 1210)


زینه التواریخ | zīnat-ot-tavārīx(تاریخ جهان)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223 ؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)


تاریخ صنعاء (تاریخ الرازی ) | tārīx-e san‘ā’ (tārīx-ur rāzī)(تاریخ)

رازی صنعانی ، احمد بن عبداالله، ق 10 قمری
rāzī san‘ānī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (-16c)