نزهت نامه علائی | nozhat nāme-ye ‘alā’ī(دائره المعارف)

رازی ، شهمردان بن ابی الخیر، ق 5 قمری
rāzī,šahmardān ebn-e ab-el-xayr(- 11c)


نزهت نامه علائی | nozhat nāme-ye ‘alā’ī(دائره المعارف)

رازی ، شهمردان بن ابی الخیر، ق 5 قمری
rāzī,šahmardān ebn-e ab-el-xayr(- 11c)


نوادر الاثر لعلی خیر البشر | nawādir-ul aṯar li-‘alī xayr-ul bašar(حدیث)

ابن رازی ، جعفر بن احمد، ق 4 قمری
ebn-e rāzī, ja‘far ebn-e ahmad (- 10c)


فوائد الرازی | favā’ed-ur rāzī(حدیث)

بجلی رازی ، تمام بن محمد، - 414 قمری
bajalī rāzī, tamām ebn-e mohammad (- 1024)


مشیخه ابی عبداالله الرازی | mašīxat-u abī ‘abd-il-lāh ar-rāzī(رجال)

رازی معدل ، محمد بن احمد، ق 5 قمری
rāzī mo‘addel, mohammad ebn-e ahmad (- 11c)

۴۶ ﺷﻴﺦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻭ ﺭﺍﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑ?

عشاق نوا = دیوان فخر رازی | ‘oššāq-e navā = d.-e faxr-e rāzī(عرفان و تصوف ، شعر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad-e-bn-e ‘omar (1150 - 1210)


زینه التواریخ | zīnat-ot-tavārīx(تاریخ جهان)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223 ؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)


تاریخ صنعاء (تاریخ الرازی ) | tārīx-e san‘ā’ (tārīx-ur rāzī)(تاریخ)

رازی صنعانی ، احمد بن عبداالله، ق 10 قمری
rāzī san‘ānī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (-16c)


شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر | š.e robā‘ī abū sa‘īd-e ab-ol-xayr(عرفان و تصوف)