مجمل اللغه | mujmal-ul luġa(لغت)

رازی ، احمد بن فارس ، 326؟ - 395 ؟ قمری
rāzī, ahmad ebn-e fāres (939 - 1006)


مقائیس اللغه | maqā’īs-ul luġa(لغت)

رازی ، احمد بن فارس ، 326؟ - 395 ؟ قمری
rāzī, ahmad ebn-e fāres (939 - 1006)


مقائیس اللغه | maqā’īs-ul luġa(لغت)

رازی ، احمد بن فارس ، 326؟ - 395 ؟ قمری
rāzī, ahmad ebn-e fāres (939 - 1006)


فقه اللغه و سنن العرب فی کلامها = الصاحبی | fiqh-ul luġa wa sunan-ul ‘arab-i fī klām-ihā = aṣ-ṣāḥibī(لغت)

رازی ، احمد بن فارس ، 326؟ - 395 ؟ قمری
rāzī, ahmad ebn-e fāres (939 - 1006)


فقه اللغه و سنن العرب فی کلامها = الصاحبی | fiqh-ul luġa wa sunan-ul ‘arab-i fī klām-ihā = aṣ-ṣāḥibī(لغت)

رازی ، احمد بن فارس ، 326؟ - 395 ؟ قمری
rāzī, ahmad ebn-e fāres (939 - 1006)


تمام الفصیح = تمام فصیح الکلام | tamām-ul faṣīḥ = tamām-u faṣīḥ-il kalām(لغت)

رازی ، احمد بن فارس ، 326؟ - 395 ؟ قمری
rāzī, ahmad ebn-e fāres (939 - 1006)


مشیخه ابی عبداالله الرازی | mašīxat-u abī ‘abd-il-lāh ar-rāzī(رجال)

رازی معدل ، محمد بن احمد، ق 5 قمری
rāzī mo‘addel, mohammad ebn-e ahmad (- 11c)

۴۶ ﺷﻴﺦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻭ ﺭﺍﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑ?

تاریخ صنعاء (تاریخ الرازی ) | tārīx-e san‘ā’ (tārīx-ur rāzī)(تاریخ)

رازی صنعانی ، احمد بن عبداالله، ق 10 قمری
rāzī san‘ānī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (-16c)


فوائد الرازی | favā’ed-ur rāzī(حدیث)

بجلی رازی ، تمام بن محمد، - 414 قمری
bajalī rāzī, tamām ebn-e mohammad (- 1024)


الغایات | al-ġāyāt(حدیث)

ابن رازی ، جعفر بن احمد، ق 4 قمری
ebn-e rāzī, ja‘far ebn-e ahmad (- 10c)