زینه التواریخ | zīnat-ot-tavārīx(تاریخ جهان)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223 ؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


فوائد الرازی | favā’ed-ur rāzī(حدیث)

بجلی رازی ، تمام بن محمد، - 414 قمری
bajalī rāzī, tamām ebn-e mohammad (- 1024)


مشیخه ابی عبداالله الرازی | mašīxat-u abī ‘abd-il-lāh ar-rāzī(رجال)

رازی معدل ، محمد بن احمد، ق 5 قمری
rāzī mo‘addel, mohammad ebn-e ahmad (- 11c)

۴۶ ﺷﻴﺦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻭ ﺭﺍﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑ?

عشاق نوا = دیوان فخر رازی | ‘oššāq-e navā = d.-e faxr-e rāzī(عرفان و تصوف ، شعر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad-e-bn-e ‘omar (1150 - 1210)


دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)


تاریخ صنعاء (تاریخ الرازی ) | tārīx-e san‘ā’ (tārīx-ur rāzī)(تاریخ)

رازی صنعانی ، احمد بن عبداالله، ق 10 قمری
rāzī san‘ānī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (-16c)


فوائد یوسف بن عاصم الرازی | favā’ed-e yūsof ebn-e ‘āsem-er rāzī(حدیث)

رازی ، یوسف بن عاصم ، ق 3 قمری
rāzī, yūsof ebn-e ‘āsem (- 9c)


مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)