روضه الواعظین فی شرح احادیث الاربعین عن سید المرسلین | rawzat-ol-vā‘ezīn fī š.-e ahādīs-el arba‘īn ‘an seyyed-el morsalīn(مواعظ، شرح حدیث)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (- 1504)


روضه الواعظین (ترجمه ) | rawzat-ol vā‘ezīn (t.)(کلام و اعتقادات)دیوان سید | d.-e seyyed(شعر)

سید، محمد خواجه ، ق 13 قمری
seyyed, mohammad xāje (19c)


سفینه النجاه | safīnat-un najāt(فقه)

سید حسین بن سید علی ، ق 13 قمری
seyyed hoseyn ebn-e seyyed ‘alī (- 19c)


بداء | badā’(کلام و اعتقادات)

سید حسین بن سید محمد رضا، ق 14 قمری
seyyed hoseyn ebn-e seyyed mohammad rezā (- 20c)


حاشیه فرائد الاصول | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl(اصول فقه)

سید حسین بن سید محمد رضا، ق 14 قمری
seyyed hoseyn ebn-e seyyed mohammad rezā ( - 20c)


شرح حال مهاراجه رنجیت سنگه | š.-e hāl-e mahārāje renjīt senge(تاریخ)

سید حسین بن سید محمد رضا، ق 14 قمری
seyyed hoseyn ebn-e seyyed mohammad rezā (- 20c)


دیوان سید حمیری | d.-e seyyed-e hemyarī(شعر)

سید حمیری ، اسماعیل بن محمد، 105 - 173 قمری
seyyed-e hemyarī, esmā‘īl ebn-e mohammad (724 - 790)


الاربعون حدیثا عن الاربعین من الاربعین فی فضائل امیرالمومنین | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā ‘an-il-arba‘īn min-al-arba‘īn fī(فضایل و مناقب ، حدیث)

) / جلد2
faḍā’il-i amīr-il-mu’minīn


الاربعون حدیثا عن الاربعین من الاربعین فی فضائل امیرالمومنین | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā ‘an-il-arba‘īn min-al-arba‘īn fī(فضایل و مناقب ، حدیث)

) / جلد2
faḍā’il-i amīr-il-mu’minīn