روضه المعجزات | rawzat-ol-mo‘jezāt(فضایل و مناقب)معجزات و فضائل | mo‘jezāt va fazā’el(کلام و اعتقادات)غرائب المعجزات | qarā’eb-ol mo‘jezāt(فضایل و مناقب)معجزات چهارده معصوم (ع ) | mo‘jezāt-e čahārdah ma‘sūm(تاریخ معصومین)معجزات | mo‘jezāt(فضایل و مناقب)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234 ؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘(- 1819)


روضه الشهداء | rawzat-oš šohadā’(تاریخ معصومین)روضه الواعظین (ترجمه ) | rawzat-ol vā‘ezīn (t.)(کلام و اعتقادات)کفایه المومنین فی معجزات الائمه المعصومین = ترجمه الخرائج و الجرائح = کفایه الموحدین | kefāyat-ol mo’menīn fī mo‘jezāt-el a’emmet-el ma‘sūmīn = t.-ol xarā’ej va-l jarā’eh = kefāyat-ol movahhedīn(فضایل و مناقب)

خادم ، محمد شریف ، ق 10 قمری
xādem,mohammad šarīf(- 16c)


روضه الحیاه | rawzat-ol hayāt(کلام و اعتقادات)

گیلانی ، عبدالجلیل ، ق 13 قمری
gīlānī, ‘abd-ol-jalīl (- 19c)


روضه المحبین = ده نامه | rawzat-ol mohebbīn = dah nāme(شعر)

ابن عماد خراسانی ، - 800 ؟ قمری
ebn-e ‘emād-e xorāsānī (- 1398)