روضه المجاهدین = مختار نامه | rawzat-ol-mojāhedīn = moxtār nāme(داستان)

واعظ هروی ، عطاء االله بن حسام ، ق 10 قمری
vā‘ez-e heravī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e hosām (- 16c)


مختار نامه = قصه مختار | moxtār-nāme = qesse-ye moxtār(داستان)

ابو مخنف ، لوط بن یحیی ، - 157 قمری
abū mexnaf, lūt ebn-e yahyā(- 775)


مختار القراء | moxtār-ol qorrā’(تجوید)

اعمی اصفهانی ، مختار، ق 10 قمری
a‘mā-ye esfahānī, moxtār(- 16c)


مختار نامه = قیام مختار 1 | moxtār-nāme = qīyām-e moxtār(تاریخ اسلام)دله مختار = دله محتاله = دله و مختار | dale moxtār = dalle-ye mohtāle = dale va moxtār(داستان)دله مختار = دله محتاله = دله و مختار | dale moxtār = dalle-ye mohtāle = dale va moxtār(داستان)فتوح المجاهدین | fotūh-ol mojāhedīn(عرفان و تصوف)

حکیم مومن ، محمد مومن بن محمد زمان ، ق 11 قمری
hakīm mo’men, mohammad mo’men ebn-e mohammad zamān (- 17c)


مختار نامه | moxtār-nāme(داستان)مختار نامه | moxtār-nāme(داستان)روضه المعجزات | rawzat-ol-mo‘jezāt(فضایل و مناقب)