روضه العشاق | rawzat-ol ‘oššāq(عرفان و تصوف ، ادبیات)

خرمی تبریزی ، ق 10 قمری
xorramī tabrīzī (- 16c)


انیس العشاق | anīs-ol ‘oššāq(ادبیات)

شرف الدین تبریزی ، حسن بن محمد، - 795 قمری
(- 1393)


انیس العشاق | anīs-ol ‘oššāq(ادبیات)

شرف الدین تبریزی ، حسن بن محمد، - 795 قمری
(- 1393)


انیس العشاق | anīs-ol ‘oššāq(ادبیات)

شرف الدین تبریزی ، حسن بن محمد، - 795 قمری
(- 1393)


نقل عشاق | naql-e ‘oššāq(شعر، ادبیات)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


منطق العشاق = ده نامه | manteq-ol ‘oššāq = dah nāme(شعر)

اوحدی مراغ ه ای ، 670 - 738 قمری
awhadī marāqe-ī (1272 - 1338)


مجالس العشاق | majāles-ol ‘oššāq(عرفان و تصوف ، تراجم)

گازرگاهی ، کمال الدین حسین ، ق 10 قمری
gāzorgāhī,kamāl-od-dīn hoseyn ( - 16c)


روضه المعجزات | rawzat-ol-mo‘jezāt(فضایل و مناقب)روضه الشهداء | rawzat-oš šohadā’(تاریخ معصومین)مونس العشاق = حقیقت العشق | mūnes-ol ‘oššāq = haqīqat-ol ‘ešq(عرفان و تصوف)

سهروردی ، یحیی بن حبش ، 549؟ - 587 ؟ قمری
sohravardī, yahyā ebn-e hebaš (1155 - 1192)