روضه المحبین = ده نامه | rawzat-ol mohebbīn = dah nāme(شعر)

ابن عماد خراسانی ، - 800 ؟ قمری
ebn-e ‘emād-e xorāsānī (- 1398)


انیس العارفین و ابتهال المحبین | anīs-ol ‘ārefīn va ebtehāl-ol mohebbīn(دعا)

قزوینی ، اسداالله بن محمد ابراهیم ، ق 13 قمری
qazvīnī, asad-ol-lāh ebn-e mohammad ebrāhīm (- 19c)


ریاض المحبین | rīyāz-ol-mohebbīn(تراجم)

هدایت ، رضا قلی بن محمد هادی ، 1215 - 1288 قمری
hedāyat, rezā qolī ebn-e mohammad hādī (1801 - 1871)


تحفه المحبین فی مناقب ائمه الطاهرین | tohfat-ol mohebbīn fī manāqeb-e a’emmet-et tāherīn(تاریخ معصومین)

دزفولی ، مهدی بن حسین ، ق 14 قمری
dezfūlī, mahdī ebn-e hoseyn (-20c)


تنبیه الغافلین = وسائل المحبین | tanbīh-ol qāfelīn = vasā’el-ol mohebbīn(اخلاق)

ترمدی ، محمد ابراهیم بن محمد
tarmadī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad


تنبیه الغافلین = وسائل المحبین | tanbīh-ol qāfelīn = vasā’el-ol mohebbīn(اخلاق)

ترمدی ، محمد ابراهیم بن محمد
tarmadī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad


تنبیه الغافلین = وسائل المحبین | tanbīh-ol qāfelīn = vasā’el-ol mohebbīn(اخلاق)

ترمدی ، محمد ابراهیم بن محمد
tarmadī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad


تنبیه الغافلین = وسائل المحبین | tanbīh-ol qāfelīn = vasā’el-ol mohebbīn(اخلاق)

ترمدی ، محمد ابراهیم بن محمد
tarmadī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad


روضه المعجزات | rawzat-ol-mo‘jezāt(فضایل و مناقب)روضه الشهداء | rawzat-oš šohadā’(تاریخ معصومین)