روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


روضه المعجزات | rawzat-ol-mo‘jezāt(فضایل و مناقب)روضه الشهداء | rawzat-oš šohadā’(تاریخ معصومین)روضه الواعظین (ترجمه ) | rawzat-ol vā‘ezīn (t.)(کلام و اعتقادات)روضه المحبین = ده نامه | rawzat-ol mohebbīn = dah nāme(شعر)

ابن عماد خراسانی ، - 800 ؟ قمری
ebn-e ‘emād-e xorāsānī (- 1398)


روضه الحیاه | rawzat-ol hayāt(کلام و اعتقادات)

گیلانی ، عبدالجلیل ، ق 13 قمری
gīlānī, ‘abd-ol-jalīl (- 19c)


روضه الابرار = شرح نهج البلاغه | rawzat-ol abrār = š.-e nahj-ol-balāqa(شرح حدیث)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 قمری
zavvāre’ī, ‘alī ebn-e hasan (- 16c)


روضه العشاق | rawzat-ol ‘oššāq(عرفان و تصوف ، ادبیات)

خرمی تبریزی ، ق 10 قمری
xorramī tabrīzī (- 16c)