روضه العلماء و دوحه العرفاء فی شرح اسماء االله الحسنی = روضه العرفاء و دوحه العلماء = کاشف الاسماء | rawḍat-ul ‘ulamā’ wa dawḥat-ul ‘urafā’ fī š.-i asmā’-il- lāh-il ḥusnā = rawḍat-ul ‘urafā’ wa dawḥat-ul ‘ulamā’ = kāšif-ul asmā’(عرفان و تصوف ، اسماء االله)

گلستانه اصفهانی ، محمد بن ابی تراب ، - 1110 قمری
golestāne esfahānī, mohammad ebn-e abī torāb (- 1699)


روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات | rawḍāt-ul jannāt fī aḥwāl-il ‘ulamā’ wa-s sādāt(تراجم)

خوانساری ، محمد باقر بن زین العابدین ، 1226 - 1313 قمری
xānsārī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (1811 - 1896)


روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات | rawḍāt-ul jannāt fī aḥwāl-il ‘ulamā’ wa-s sādāt(تراجم)

خوانساری ، محمد باقر بن زین العابدین ، 1226 - 1313 قمری
xānsārī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (1811 - 1896)


الروضه النضره فی علماء المائه الحادیه عشره = طبقات اعلام الشیعه | ar-rawḍat-un naḍra fī ‘ulamā’-il mi’at-il ḥādīyat-i ‘ašara = ṭabaqāt-u a‘lām-iš šī‘a(تراجم)

آقابزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1293 - 1389 قمری
āqā-bozorg-e tehrānī, mohammad mohsen (1876 - 1969)


شرح اسماء الحسنی (شرح کبیر) = شرح دعوات الاسماء = شرح الاسماء الاربعین = شرح چهل اسم ادریس | š.-e asmā’-ol-hosnā (š.-e kabīr) = š.-e da‘avāt-ol-asmā’ = š.-e asmā’-ol-arba‘īn = š.-e čehel esm-e edrīs(اسماء االله)

بغدادی ، فخرالدین ابوالمکارم ، ق 7 قمری
baqdādī, faxr-od-dīn ab-ol-makārem (- 13c)


شرح اسماء الحسنی (شرح کبیر) = شرح دعوات الاسماء = شرح الاسماء الاربعین = شرح چهل اسم ادریس | š.-e asmā’-ol-hosnā (š.-e kabīr) = š.-e da‘avāt-ol-asmā’ = š.-e asmā’-ol-arba‘īn = š.-e čehel esm-e edrīs(اسماء االله)

بغدادی ، فخرالدین ابوالمکارم ، ق 7 قمری
baqdādī, faxr-od-dīn ab-ol-makārem (- 13c)


الدعاء بالاسماء الحسنی | ad-du‘ā’ bi-l-’asmā’-il ḥusnā(دعا)

صدیقی ، زین العابدین
sadīqī, zayn-ol-‘ābedīn


الفهرست = فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم = فهرست منتجب الدین | al-fihrist = fihrist-u asmā’-i ‘ulamā’-iš šī‘a wa muṣannifīhim = fihrist-u mutagib-ud dīn(رجال)

منتجب الدین رازی ، علی بن عبیداالله،504 - 600؟ قمری
montajab-od-dīn-e rāzī, ‘alī ebn-e ‘obeyd-ol-lāh (1111 - 1204)


الفهرست = فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم = فهرست منتجب الدین | al-fihrist = fihrist-u asmā’-i ‘ulamā’-iš šī‘a wa muṣannifīhim = fihrist-u mutagib-ud dīn(رجال)

منتجب الدین رازی ، علی بن عبیداالله،504 - 600؟ قمری
montajab-od-dīn-e rāzī, ‘alī ebn-e ‘obeyd-ol-lāh (1111 - 1204)


شرح جنه الاسماء = شرح خواص جنه الاسماء = شرح دائره علی بن ابی طالب = کنزالجواهر = نخبه الاسماء | š.-u jannat-il asmā’ = š.-u xawāṣṣ-i jannat-il asmā’ = š.-u dā’irat-i ‘alī-yi-bn-i abi-ṭālib = kanz-ul jawāhir = nuxbat-ul asmā’(علوم غریبه ، شرح دعا)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)