روضه المتقین فی شرح اخبار الائمه الطاهرین = شرح من لا یحضره الفقیه | rawḍat-ul muttaqīn fi š.-i axbār-il a’immat-iṭ ṭāhirīn = š.-i man lā yaḥḍuru-h-ul faqīh(شرح حدیث)

مجلسی ، محمدتقی بن مقصودعلی ،1003؟ - 1070قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)


روضه المتقین فی شرح اخبار الائمه الطاهرین = شرح من لا یحضره الفقیه | rawḍat-ul muttaqīn fi š.-i axbār-il a’immat-iṭ ṭāhirīn = š.-i man lā yaḥḍuru-h-ul faqīh(شرح حدیث)

مجلسی ، محمدتقی بن مقصودعلی ،1003؟ - 1070قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)


روضه المتقین فی شرح اخبار الائمه الطاهرین = شرح من لا یحضره الفقیه | rawḍat-ul muttaqīn fi š.-i axbār-il a’immat-iṭ ṭāhirīn = š.-i man lā yaḥḍuru-h-ul faqīh(شرح حدیث)

مجلسی ، محمدتقی بن مقصودعلی ،1003؟ - 1070قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)


روضه المتقین فی شرح اخبار الائمه الطاهرین = شرح من لا یحضره الفقیه | rawḍat-ul muttaqīn fi š.-i axbār-il a’immat-iṭ ṭāhirīn = š.-i man lā yaḥḍuru-h-ul faqīh(شرح حدیث)

مجلسی ، محمدتقی بن مقصودعلی ،1003؟ - 1070قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)


ارشاد الغافلین فی اخبار الائمه الطاهرین | iršād-ul ġāfilīn fī axbār-il a’immat-iṭ ṭāhirīn(حدیث)

آل سید فیاض ، محسن بن حسن ،
āl-e seyyed fayyāz, mohsen ebn-e hasan


روضه المتقین فی امامه الائمه المعصومین | rawḍat-ul-muttaqīn fī imāmat-il a’immat-il ma‘ṣūmīn(کلام و اعتقادات)

علوی عاملی ، احمد بن زین العابدین ، - 1054 قمری
‘alavī ‘āmelī, ahmad ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 1645)


روضه المتقین | rawḍat-ul muttaqīn(حدیث)الاربعین فی امامه الائمه الطاهرین = اربعون حدیثا و دلیلا | al-arba‘īn fī imāmat-il-a’immat-iṭ-ṭāhirīn = arba‘ūn-a ḥadīṯ-an wa dalīlā(کلام و اعتقادات)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn ( - 1687)


اثبات عصمه الانبیاء و الائمه الطاهرین = تفسیر آیه «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات » = رساله فی عصمه الائمه | ’iṯbāt-u ‘iṣmat-il ’anbīyā’ wal-l a’immat-iṭ ṭāhirīn = tafsīr-u āyat-i «wa iḏ ibtalā ibrāhīm-a rabb-u-hū bi- kalimāt» = r.-un fī ‘iṣmat-il a’imma(تفسیر)

جیلانی ، محمد رفیع بن فرج ، - 1160 ؟ قمری
jīlānī, mohammad rafī‘ ebn-e faraj ( - 1747)


بحار الانوار الجامعه لدرر الاخبار الائمه الاطهار (ترجمه ) | biḥār-ul anwār-il jāmi‘a li-durar-il axbār-il a’immat-il aṭhār (t.)(حدیث)