روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان | rawḍ-ul janān fī š.-i iršād-il aḏhān(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان | rawḍ-ul janān fī š.-i iršād-il aḏhān(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان | rawḍ-ul janān fī š.-i iršād-il aḏhān(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان | rawḍ-ul janān fī š.-i iršād-il aḏhān(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان | rawḍ-ul janān fī š.-i iršād-il aḏhān(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


روض الجنان فی حیاه الابدان | rawḍ-ul janān fī ḥayāt-il abdān(فقه)

طباطبائی ، محمد سعید بن قاسم ، 1012 - 1092 قمری
tabātabā’ī, mohammad sa‘īd ebn-e qāsem (1604 - 1681)


شرح ارشاد الاذهان | š.-e iršād-ol-aḏhān(فقه)شرح ارشاد الاذهان | š.-u iršād-il aḏhān(فقه)حاشیه ارشاد الاذهان | ḥāšīyat-u iršād-il aḏhān(فقه)ارشاد الاذهان الی احکام الایمان (ترجمه ) | iršād-ul aḏhān ilā aḥkām-il īmān (t.)(فقه)