روضه الشهداء | ravzat-oš-šohadā’(تاریخ معصومین)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


روضه الشهداء | ravzat-oš-šohadā’(تاریخ معصومین)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


روضه الشهداء | ravzat-oš-šohadā’(تاریخ معصومین)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


روضه الشهداء | ravzat-oš-šohadā’(تاریخ معصومین)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


روضه الشهداء | ravzat-oš-šohadā’(تاریخ معصومین)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


جنت شهداء | jannat-e šohadā’(تاریخ معصومین)روضه الشهداء | rawzat-oš šohadā’(تاریخ معصومین)خلاصه روضه الشهداء | xolāse-ye rowzat-oš šohadā’(تاریخ معصومین)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 قمری
zavvāre’ī, ‘alī ibn-i hasan (- 16c)


مجالس الشهداء فی ذکر مصائب آل عبا | majāles-oš šohadā’ fī zekr-e masā’eb-e āl-e ‘abā(تاریخ معصومین)

زنگنه ، علی بن عبد الباقی ، ق 13 قمری
zangane,‘alī ebn-e ‘abde bāqī ( - 19c)


هدایه السعداء فی زیاره سید الشهداء | hedāyat-os so‘adā’ fī zīyārat-e sayyed-oš šohadā’(دعا)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)