روش نامه نگاری | raveš-e nāme-negārī(نامه نگاری)روش تحقیق در علم اقتصاد | raveš-e tahqīq dar ‘elm-e eqtesād(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


تقویم نگاری | taqvīm-negārī(هیئت)تقویم نگاری | taqvīm-negārī(هیئت)منور القلوب = روش سلوک (رساله در) = آداب صوفیان = خلوت | monavver-ol qolūb = raveš-e solūk (r. dar) = ādāb-e sūfīyān = xalvat(عرفان و تصوف)

اسفراینی ، عبدالرحمن بن محمد، 639 - 717 قمری
esfarāyenī, ‘abd-or-rahmān ebn-e mohammad (1242- 1318)


دستور نامه نگاری | dastūr-e nāme-negārī(انشاء)

شرف الدین علی یزدی ، - 858 قمری
šaraf-od-dīn ‘alī-ye yazdī (- 1454)


انشاء و نامه نگاری | enšā’ va nāme-negārī(انشاء)قواعد مراسله نگاری | qavā‘ed-e morāsele negārī(انشاء)

حسینی نائینی ، حسنعلی بن محمد علی ، ق 14 قمری
hoseynī nā‘īnī, hasan-‘alī ebn-e mohammad ‘alī(- 20c)


ترسل = دستور نامه نگاری | tarassol = dastūr-e nāme-negārī(ادبیات)

منشی خوئی ، مهدیخان بن محمد نصیر، - 1286 قمری
monšī-ye xū’ī, mahdī-xān ebn-e mohammad nasīr ( - 1870)


ترسل = دستور نامه نگاری = گلشن عطارد | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = golšan-e ‘otāred(نامه نگاری)

عطارد، عباس ، ق 13 قمری
‘otāred, ‘abbās ( - 19c)