رسم خط القرآن | rasm-u xaṭṭ-el qur‘ān(علوم قرآن)رسم الخط | rasm-ol xatt(خط)

اصفهانی ، محمد رضا، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad rezā ( - 18c)


رسم الخط | rasm-ol xatt(خط)

مجنون مشهدی ، - 940 ؟ قمری
majnūn-e mašhadī ( - 1534)


المقنع فی بیان رسم خط المصاحف = المقنع فی معرفه مرسوم مصاحف اهل الامصار | al-muqni‘ fī bayān-i rasm-i xaṭt-il maṣāḥif = al-muqni‘ fī ma‘rifat-i marsūm-i maṣāḥif-i ahl-il amṣār(علوم قرآن)

دانی ، عثمان بن سعید، 371 - 444 ؟ قمری
dānī, o‘smān ebn-e sa‘īd (982 - 1053)


مختصر ما رسم خط القرآن | muxtaṣar-u mā rasam-a xaṭṭ-al qur’ān(علوم قرآن)

عقیلی ، اسماعیل بن ظافر، 554 - 623 قمری
‘oqailī, esmā‘īl-e bn-e zāfer (1160 - 1227)


مفتاح الفرقان فی بیان الوقوف و رسم القرآن | meftāh-ul furqān fī bayān-il wuqūf wa rasm-il qur’ān(تجوید)

قاری کاظمی ، محمد بن شمس الدین ، ق 12 قمری
qārī kāzemī, mohammad ebn-e šams-od-dīn(- 18c)


منهل العطشان فی رسم احرف القرآن | manhal-ul ‘aṭšān fī rasm-i aḥruf-il qur’ān(علوم قرآن)

حافظ اصفهانی ، محمدطاهر بن عرب ،786 - 875؟قمری
hāfez-e esfahānī, mohammad tāher ebn-e ‘arab (1385 - 1471)


خط نستعلیق | xatt-e nasta‘līq(خط)قواعد رسم الخط | qavā‘ed-e rasm-ol xat(علوم قرآن ، خط)

ابوالحسن
ab-ol-hasan


خط راه آهن ماورا ء بحر خزر | xatt-e rāh-āhan-e māvarā’-e bahr-e xazar(متفرقه)

ماردروس ، ق 19 میلادی
mārdrūs (- 19c)