دیوان رشید وطواط | d.-e rašīd-e vatvāt(شعر)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


حدائق السحر فی دقائق الشعر | hadā’eq-os sehr fī daqā’eq-eš še‘r(ادبیات)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad (- 1178)


حدائق السحر فی دقائق الشعر | hadā’eq-os sehr fī daqā’eq-eš še‘r(ادبیات)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad (- 1178)


ابکار الافکار فی الرسائل و الاشعار | abkār-ul afkār fi-r rasā’il wa-l aš‘ār(ادبیات)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


مطلوب کل طالب = ترجمه صد کلمه = شرح صد کلمه | matlūb-e koll-e tāleb = t.-ye sad kalame = š.-e sad kalame(شرح حدیث)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad(- 1178)


مطلوب کل طالب = ترجمه صد کلمه = شرح صد کلمه | matlūb-e koll-e tāleb = t.-ye sad kalame = š.-e sad kalame(شرح حدیث)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad(- 1178)


مطلوب کل طالب = ترجمه صد کلمه = شرح صد کلمه | matlūb-e koll-e tāleb = t.-ye sad kalame = š.-e sad kalame(شرح حدیث)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad(- 1178)


حمد و ثنا = الفاظ مفرده و مرکبه = التحفه فی اللغه = اللغه التحفه = فرهنگ لغت = فرهنگنامه | hamd va sanā = alfāz-e mofrade va morakkabe = at- tohfa fe-l loqa = al-loqat-ot tohfa = farhang-e loqat(لغت)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


حمد و ثنا = الفاظ مفرده و مرکبه = التحفه فی اللغه = اللغه التحفه = فرهنگ لغت = فرهنگنامه | hamd va sanā = alfāz-e mofrade va morakkabe = at- tohfa fe-l loqa = al-loqat-ot tohfa = farhang-e loqat(لغت)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


الرشیدیه = اجوبه مسائل ملا رشید | ar-rašīdīya = ajvebat-o masā’el-e mollā rašīd(کلام و اعتقادات)