رسائل بهائیان | rasā’el-e-bahā’īyān(بهائیت)رسائل اخوان الصفا (ترجمه ) | rasā’el-e exvān-os safā (t.)(دائره المعارف)رسائل و فوائد | rasā’el va favā’ed(فقه)

شوشتری ، عبداالله بن حسین ، - 1021 قمری
Šoštarī, ‘abd-ol-lāh-e-bn-e hoseyn (- 1613)


مجمل الحکمه = ترجمه گزیده رسائل اخوان الصفا | mojmal-ol hekma = t.-ye gozīde-ye rasā’el-e exvān-os safā(فلسفه)حاشیه فرائد الاصول = حاشیه بر رسائل | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl = hāšīye bar rasā’el(اصول فقه)

روزدری ، علی ، - 1290 قمری
rūzdarī, ‘alī ( - 1873)


فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام | fazā’el-ol anām men rasā’el-e ḥujjat-ol eslām(نامه نگاری)

؟غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


مسائل و رسائل در حل غوامض مسائل | masā’el va rasā’el dar hall-e qavāmez-e masā’el(فقه)

میمندی ، محمد بن محمد یوسف ، ق 13 قمری
meymandī, mohammad ebn-e mohammad yūsof (-19c)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳ ﺶﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻭﺷﺮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ »ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺮﺍﻗﻲ« ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺳ ﺦﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺑﺪ?