رهنمای خانم های امروز | rahnamā-ye xānom hā-ye emrūz(متفرقه)

وکیلی ، قدسیه
vakīlī, qodsīye


جزوات درسی | jozavāt-e darsī(چند دانشی)

راهنما، مهدی ، ق 14 قمری
rāhnamā, mahdī (- 20c)


جزوات درسی سال پنجم | jozavāt-e darsī-ye sāl-e panjom(چند دانشی)

راهنما، مهدی ، ق 14 قمری
rāhnamā, mahdī (- 20c)


گوهر دوشیزگان و راهنمای جوانان | gowhar-e dvšyzgاn va rāhnamā-ye javānān(اخلاق)

موذن خطیب ، محمد رضا، ق 14 شمسی
mo’azzen-e xatīb,mohammad rezā(- 20c)

ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﺆﺫﻥ ﺧﻄﻴﺐ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﮔﻮﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﻳﻨﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ