راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)

غزنوی ، ابراهیم بن محمد، ق 8 قمری
qaznavī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 14c)


راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)

طباطبائی اصفهانی ، محمد علی بن عبدالکریم
tabātabā’ī esfahānī, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol- karīm


شرف الانسان | šaraf-ol-ensān(عرفان و تصوف)

لامعی برسوی ، محمود بن عثمان ، - 938 قمری
lāme‘ī borsavī, mahmūd ebn-e ‘osmān (- 1532)


جمال الانسان فی صوم شهر رمضان | jamāl-ol ensān fī sawm-e šahr-e ramazān(مواعظ)

تبریزی ، ابراهیم بن علی اکبر، ق 14 قمری
tabrīzī, ebrāhīm ebn-e ‘alī akbar (- 20c)


انسان پس از مرگ | ensān pas az marg(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā‘ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753-1826)


انوار ناصریه = تشریح الانسان و توضیح الابدان = مرآه الحکمه الناصریه | anvār-e nāserīyye = tašrīh-ol ensān va towzīh-ol abdān = mer’āt-ol hekmat-en nāserīya(طب)

حکیم قبلی ، محمد بن عبدالصبور، ق 13 قمری
hakīm-e qobbolī, mohammad ebn-e ‘abd-os-sabūr (- 19c)


انس ان نامه = قی افه نامه | ensān nāme = qīyāfe nāme(قیافه شناسی)

نوربخش خراسانی ، محمد بن محمد، 795 - 869 قمری
nūrbaxš-e xorāsānī, mohammad ebn-e mohammad (1393-1465)


انس ان نامه = قی افه نامه | ensān nāme = qīyāfe nāme(قیافه شناسی)

نوربخش خراسانی ، محمد بن محمد، 795 - 869 قمری
nūrbaxš-e xorāsānī, mohammad ebn-e mohammad (1393-1465)