رد یهود = اکاذیب یهود | radd-e yahūd = akāzīb-e yahūd(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، حاج بابا بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
qazvīnī, hāj bābā ebn-e mohammad esmā‘īl (- 19c)


رد یهود = اکاذیب یهود | radd-e yahūd = akāzīb-e yahūd(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، حاج بابا بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
qazvīnī, hāj bābā ebn-e mohammad esmā‘īl (- 19c)


مناظره مع علماء الیهود = ابطال مذهب الیهود و المباحثه معهم | munāẓirat-un ma‘a ‘ulamā’-il yahūd = ibṭāl-u ma۷hab- il yahūd wa-l mubāḥiṯa ma‘a-hum(کلام و اعتقادات ، ادیان و مذاهب)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


مناظره مع علماء الیهود = ابطال مذهب الیهود و المباحثه معهم | munāẓirat-un ma‘a ‘ulamā’-il yahūd = ibṭāl-u ma۷hab- il yahūd wa-l mubāḥiṯa ma‘a-hum(کلام و اعتقادات ، ادیان و مذاهب)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


محضر الشهود فی رد الیهود | mahzar-oš šohūd fī radd-el yahūd(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، حاج بابا بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
qazvīnī, hāj bābā ebn-e mohammad esmā‘īl(- 19c)


محضر الشهود فی رد الیهود | mahzar-oš šohūd fī radd-el yahūd(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، حاج بابا بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
qazvīnī, hāj bābā ebn-e mohammad esmā‘īl(- 19c)


حجه الاسلام فی رد الخصام من الیهود و النصاری و المجوس | hojjat-ol eslām fī radd-el xesām men-al yahūd va-n nasārā va-l majūs(کلام و اعتقادات)

آقا نجفی ، محمد تقی بن محمد باقر، 1262 - 1331 ؟ قمری
āqā najafī, mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer (1846 - 1913)


مناظره مع بعض علماء الیهود | munāẓirat-un ma‘a ba‘۵-i ‘ulamā’-il yahūd(کلام و اعتقادات)

دینوری ، محمد سعید، ق 13 قمری
dīnvarī,mohammad sa‘īd(- 19c)


خبر الیهود و النصاری و سوالهم لمولانا الامام الحاکم | xabar-ul yahūd wa-n naṣārā wa su’āl-i-him li-muwlānā imām-ul ḥākim(کلام و اعتقادات)

هادی المستجیبین ، حمزه بن علی ، - 433 قمری
hādī-yol-mostajībīn, hamzat-ebn-e ‘alī (- 1042)


صواعق الیهود | savā‘eq-ol yahūd(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)