رد شبهات کفار | radd-e šobahāt-e koffār(کلام و اعتقادات)

آقامحمد علی کرمانشاهی ، 1144 - 1216 قمری
āqā-mohammad ‘alī kermānšāhī (1732 - 1802)


شبهات ابلیس = جواب شبهات ابلیس = الرد علی شبهات الشیطان | šobahāt-e eblīs = javāb-e šobahāt-e eblīs = ar-radd-o ‘alā šobahāt-eš-šaytān(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


شبهات ابلیس = جواب شبهات ابلیس = الرد علی شبهات الشیطان | šobahāt-e eblīs = javāb-e šobahāt-e eblīs = ar-radd-o ‘alā šobahāt-eš-šaytān(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


شبهات | šobahāt(کلام و اعتقادات)دفع شبهات | daf‘-e šobahāt(متفرقه)

رفسنجانی ، محمد علی بن زین العابدین ، ق 13 قمری
Rafsanjānī, mohammad ‘alī ebn-e zeyn-ol-‘ābedīn (- 19c)


دفع شبهات واهیه | daf‘-e šobahāt-e vāhīye(کلام و اعتقادات)

شریعتمدار، محمد، ق 13 قمری
šarī‘atmadār, mohammad (- 19c)


رد پادری = رد میزان الحق | radd-e pādorī = radd-e mīzān-ol haqq(کلام و اعتقادات)

تبریزی ، نجفعلی بن حسنقلی ، ق 13 قمری
tabrīzī, najaf-‘alī ebn-e hasan-qolī (- 19c)


رد رد هدیه النمله | radd-e radd-e hedyat-on namla(کلام و اعتقادات)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


الرد علی البابیه = رد باب مرتاب | ar-radd ‘ala-l bābīye = radd-e bāb-e mortāb(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد بن محمد کریم ، 1263 - 1324 قمری
kermānī, mohammad ebn-e mohammad karīm (1847 - 1906)


رد الاقوال | radd-ul aqwāl(متفرقه)