رد روافض | radd-e ravāfez(کلام و اعتقادات)

فاروقی ، احمد بن عبد الاحد، 971 - 1034 قمری
fārūqī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-ahad (1564 - 1625)


رد پادری = رد میزان الحق | radd-e pādorī = radd-e mīzān-ol haqq(کلام و اعتقادات)

تبریزی ، نجفعلی بن حسنقلی ، ق 13 قمری
tabrīzī, najaf-‘alī ebn-e hasan-qolī (- 19c)


نقض فضائح الروافض = بعض مثالب النواصب | naqz-e fazā’eh-or ravāfez = ba‘z-e masāleb-en navāseb(کلام و اعتقادات)

عبدالجلیل قزوینی ، عبدالجلیل بن ابوالحسن ، ق 6 قمری
‘abd-ol-jalīl-e qazvīnī,‘abd-ol-jalīl ebn-e ab-ol-hasan (- 12c)


رد رد هدیه النمله | radd-e radd-e hedyat-on namla(کلام و اعتقادات)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


الرد علی البابیه = رد باب مرتاب | ar-radd ‘ala-l bābīye = radd-e bāb-e mortāb(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد بن محمد کریم ، 1263 - 1324 قمری
kermānī, mohammad ebn-e mohammad karīm (1847 - 1906)


رد الاقوال | radd-ul aqwāl(متفرقه)رد غلاه | radd-e qolāt(کلام و اعتقادات)رد پادری | radd-e pādorī(کلام و اعتقادات)رد نصارا | radd-e nasārā(مسیحیت ، کلام و اعتقادات)ذکر الرد علی اهل التاویل | ḏikr-ur radd ‘alā ahl-it ta’wīl(کلام و اعتقادات)