رباب نامه | rabāb-nāme(شعر)

سلطان ولد، احمد بن محمد، 623 - 712 قمری
soltān valad, ahmad ebn-e mohammad (1227 - 1313)