رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)الرساله العملیه | ar-r.-ul ‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)

اشرفی ، ملامحمد
ašrafī, mollāmohammad


رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)

دیلمقانی ، بخشعلی ، قمری
daylamaqānī, baxš‘alī


الاصول العملیه | al-uṣūl-ul-‘amalīyya(اصول فقه)

احمد بن مصطفی ، قمری
ahmad ebn-e mostafā


رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)

تویسرکانی ، حسینعلی بن نوروز علی ، - 1286 قمری
toyserkānī, hoseyn-‘alī ebn-e nowrūz ‘alī (- 1870)