رساله حقوق | r.-ye hoqūq(حدیث)

علی بن حسین (ع )، امام چهارم ، 38 - 94 قمری
‘alī ebn-e hoseyn, emām-e čahārom (659 - 714)


حقوق بین الملل عمومی | hoqūq-e beyn-ol-melal-e ‘omūmī(حقوق)حقوق تجارت | hoqūq-e tejārat(حقوق)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad ( - 20c)


حقوق تجارت | hoqūq-e tejārat(حقوق)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad ( - 20c)


حقوق اساسی | hoqūq-e asāsī(اقتصاد، حقوق)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad ( - 20c)


حقوق کار و بیمه های اجتماعی | hoqūq-e kār va bīme-hā-ye ejtemā‘ī(حقوق)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad ( - 20c)


تاریخ علم حقوق | tārīx-e ‘elm-e hoqūq(حقوق)حقوق جزائی | hoqūq-e jazā’ī(حقوق)دروس مدرسه حقوق | dorūs-e madrese-ye hoqūq(اقتصاد)

حیران ، عباسقلی بن محتشم الدوله ، ق 14 قمری
heyrān, ‘abbās-qolī ebn-e mohtašam-od-dowle (- 20c)


حقوق مدنی عقود و تعهدات | hoqūq-e madanī-ye ‘oqūd va ta‘ahhodāt(حقوق)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
Dādbaxš, mohammad ( - 20c)