قرآن کریم (مترجم ) | qor’ān-e karīm (motarjam)(کتاب آسمانی)قرآن کریم (مترجم ) | qor’ān-e karīm (motarjam)(کتاب آسمانی)قرآن کریم (مترجم ) | qor’ān-e karīm (motarjam)(کتاب آسمانی)قرآن کریم (مترجم ) | qor’ān-e karīm (motarjam)(کتاب آسمانی)قرآن کریم (مترجم ) | qor’ān-e karīm (motarjam)(کتاب آسمانی)قرآن کریم (مترجم ) | qor’ān-e karīm (motarjam)(کتاب آسمانی)قرآن کریم (مترجم ) | qor’ān-e karīm (motarjam)(کتاب آسمانی)قرآن کریم (مترجم ) | qor’ān-e karīm (motarjam)(کتاب آسمانی)تفسیر قرآن کریم = ترجمه القرآن = تفسیر الشریف اللاهیجی | tafsīr-e qor’ān-e karīm = tarjomat-ol qor’ān = tafsīr-oš šarīf-el lāhījī(تفسیر)

لاهیجی ، بهاء الدین محمد بن علی ، ق 11 قمری
lāhījī, bahā’-od-dīn mohammad ebn-e ‘alī (- 17c)


فضائل و خواص قرآن کریم | fazā’el va xavass-e qor’ān-e karīm(علوم قرآن)