حاشیه الوافیه لحل دیباجه الفوائد الضیائیه | ḥāšīyat-ul wāfīya li-ḥall-i dībājat-il fawā’id-iḍ ḍiyā’īya(نحو)

قمی ، هدایت االله بن رضا، ق 13 قمری
qomī, hedāyat-ol-lāh ebn-e rezā (- 19c)


مجمع الفصحاء | majma‘-ol fosahā’(تراجم)

هدایت ، رضا قلی بن محمد هادی ، 1215 - 1288 قمری
hedāyat, rezā qolī ebn-e mohammad hādī (1801 - 1871)


ریاض المحبین | rīyāz-ol-mohebbīn(تراجم)

هدایت ، رضا قلی بن محمد هادی ، 1215 - 1288 قمری
hedāyat, rezā qolī ebn-e mohammad hādī (1801 - 1871)


هدایه الصبیان = هدایه الاطفال | hedāyat-os sebyān = hedāyat-ol atfāl(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810- 1871)


هدایه الصبیان = هدایه الاطفال | hedāyat-os sebyān = hedāyat-ol atfāl(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810- 1871)


قره الباصره فی تواریخ الحجج الطاهره | qorrat-ol bāsera fī tavārīx-el hojaj-et tāhere(تاریخ معصومین)

قمی ، عباس بن محمد رضا، 1292 - 1359 قمری
qomī, ‘abbās ebn-e mohammad rezā (1875 - 1940)


جنگ | jong(حدیث)

قمی ، محمد رضا بن محمد علی ، ق 13 قمری
qomī, mohammad rezā ben mohammad ‘alī (- 19c)


تحفه حسینیه | tohfe-ye hoseynīye(دعا)

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا، - 1107 قمری
qomī mašhadī, mohammad ebn-e mohammad rezā (- 1696)


المعانی و البیان (ارجوزه ) = منظومه ابن شحنه | al-ma‘ānī wa-l bayān (urjūza) = manẓūme-ye ebn-e šahne(معانی بیان)

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا، - 1107 قمری
qomī mašhadī, mohammad ebn-e mohammad rezā(- 1696)


قلائد العقیان = قلائد الفرائد = القلائد = حاشیه فرائد الاصول | qalā’id-ul ‘iqyān = qalā’id-ul farā’id = al-qalā’id = ḥāšīyat-u farā’ed-ul uṣūl(اصول فقه)

حاج آخوند قمی ، غلامرضا بن رجبعلی ، - 1332 قمری
hāj āxūnd-e qomī, qolām rezā ebn-e rajab-‘alī(- 1914)