زبور العارفین و براق العاشقین | zabūr-ul ‘ārifīn wa burāq-ul ‘āšiqīn(عرفان و تصوف ، دعا)

قمی ، علیقلی بن قره چغای ، 1020؟ق 11 قمری
qomī, ‘alī-qolī ebn-e qara čoqāy (1612 - 17c)


بحار الانوار (منتخب ) | biḥār-ul anwār (mn.)(حدیث)

فراهانی ، رضا قلی بن حسین قلی ، ق 14 قمری
farāhānī, rezā qolī ebn-e hoseyn qolī (- 20c)


حاشیه شرح الایساغوجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī(منطق)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān ( - 1645)


الخلوات = خلوتیه | al-xalawāt = xalwatīya(فلسفه ، عرفان و تصوف)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān (- 1645)


جواهر البیان فی دوله آل عثمان | jawāhir-ul bayān fī dawlat-i āl-i ‘uṯmān(هیئت)

آمدی ، احمد بن قره کمال ، ق 12 قمری
āmedī, ahmad ebn-e qara kamāl (- 18c)


حاشیه شرح العقائد العضدیه = خانقاهی | ḥāšīyat-u š.-il ‘aqā’id-il ‘aḍudīyya = xāneqāhī(کلام و اعتقادات)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara-bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān ( - 1645)


حاشیه شرح العقائد العضدیه = خانقاهی | ḥāšīyat-u š.-il ‘aqā’id-il ‘aḍudīyya = xāneqāhī(کلام و اعتقادات)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara-bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān ( - 1645)


تفسیر القرآن الکریم = تفسیر قمی = تفسیر علی بن ابراهیم قمی | tafsīr-ul qur’ān-il karīm = tafsīr-e qomī = tafsīr-e ‘alī ebn-e ebrāhīm-e qomī(تفسیر)

قمی ، علی بن ابراهیم ، ق 4 قمری
qomī, ‘alī ebn-e ebrāhīm (- 10c)


تفسیر القرآن الکریم = تفسیر قمی = تفسیر علی بن ابراهیم قمی | tafsīr-ul qur’ān-il karīm = tafsīr-e qomī = tafsīr-e ‘alī ebn-e ebrāhīm-e qomī(تفسیر)

قمی ، علی بن ابراهیم ، ق 4 قمری
qomī, ‘alī ebn-e ebrāhīm (- 10c)


تفسیر القرآن الکریم = تفسیر قمی = تفسیر علی بن ابراهیم قمی | tafsīr-ul qur’ān-il karīm = tafsīr-e qomī = tafsīr-e ‘alī ebn-e ebrāhīm-e qomī(تفسیر)

قمی ، علی بن ابراهیم ، ق 4 قمری
qomī, ‘alī ebn-e ebrāhīm (- 10c)