جلالیه | jalālīye(قیافه شناسی)

قبائی ، اشرف بن محمد اشرف
qobā’ī, ašraf ebn-e mohammad ašraf


شرح القسطاس | š.-ul-qisṭās(منطق)

سمرقندی ، محمد بن اشرف ، ق 7 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e ašraf (- 13c)


ضیاء التواریخ | zīyā’-ot tavārīx(تاریخ)

اشرف بن علی بن اسماعیل ، ق 13 قمری
ašraf ebn-e ‘alī ebn-e esmā‘īl (- 19c)


شرح الباب الحادی عشر | š.-ul-bāb-il ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

تونی ، عزالدین بن محمد اشرف ، ق 11 قمری
tūnī, ‘ezz-ed-dīn-e-bn-e mohammad ašraf (- 17c)


آداب البحث و المناظره | ādāb-ul baḥṯ wa-l munāẓira(منطق)

سمرقندی ، محمد بن اشرف ، - 600 ق
samarqandī, mohammad e-bn-e ašraf (-1203)


شرح منامیه | š.-e manāmīya(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

حسینی طباطبائی ، محمد اشرف بن حبیب االله، ق 11 قمری
hoseynī tabātabā’ī, mohammad ašraf ebn-e habīb-ol- lāh (- 17c)


البداء | al-badā’(کلام و اعتقادات)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


الاشراف علی مذاهب الاشراف | al-’išrāf ‘alā maḏāhib-il-’ašrāf(فقه)

ابن منذر، محمد بن ابراهیم ، 242 - 319 قمری
ebn-o monzer, mohammad ebn-e ebrāhīm (857 - 932)


عروض | ‘arūz(عروض و قافیه)

وفا شیرازی ، ابوالقاسم بن علی اشرف ، ق 13 قمری
vafā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘alī ašraf (- 19c)