قرائت عاصم | qerā’at-e ‘āsem(تجوید)

ملا مصطفی ، - 1279 قمری
mollā mostafā ( - 1863)


قرائت عاصم | qerā’at-e ‘āsem(قرائت)فوائد یوسف بن عاصم الرازی | favā’ed-e yūsof ebn-e ‘āsem-er rāzī(حدیث)

رازی ، یوسف بن عاصم ، ق 3 قمری
rāzī, yūsof ebn-e ‘āsem (- 9c)


محمدیه (الحمدیه ) در بیان قواعد قرائت قرآنیه = الحمدیه در بیان قواعد قرائت قرآنیه | mohammadīye (al-hamdīya) dar bayān-e qavā‘ed-e qerā’at-e qorānīyye = al-hamdīya dar bayān-e qavā‘ed- e qerā’at-e qorānīyye(تجوید)

قاری کاظمی ، محمد بن شمس الدین ، ق 12 قمری
qārī kāzemī, mohammad ebn-e šams-od-dīn(- 18c)


محمدیه (الحمدیه ) در بیان قواعد قرائت قرآنیه = الحمدیه در بیان قواعد قرائت قرآنیه | mohammadīye (al-hamdīya) dar bayān-e qavā‘ed-e qerā’at-e qorānīyye = al-hamdīya dar bayān-e qavā‘ed- e qerā’at-e qorānīyye(تجوید)

قاری کاظمی ، محمد بن شمس الدین ، ق 12 قمری
qārī kāzemī, mohammad ebn-e šams-od-dīn(- 18c)


شرح دیوان امرء القیس | š.-u d.-i imra’ulqays(ادبیات)

بطلیوسی ، عاصم بن ایوب ، - 494 قمری
batalyūsī, ‘āsem ebn-e ayyūb (- 1102)


تجوید عاصم | tajvīd-e ‘āsem(تجوید)تجوید عاصم | tajvīd-e ‘āsem(تجوید)قرائت | qerā’at(قرائت ، شعر)

جوربدری ، محمد بن بهاءالدین ، ق 8 قمری
jūrbdarī, mohammad ebn-e bahā’-od-dīn ( - 14c)


قرائت = تجوید | qerā’at = tajvīd(قرائت)