قبله و وقت = رساله سهله در شرح قبله | qeble va vaqt = r.-ye sahle dar š.-e qeble(فقه)

بسمل شیرازی ، علی اکبر بن علی ، 1187 - 1263 قمری
besmel-e šīrāzī, ‘alī akbar ebn-e ‘alī (1774 - 1847)


استخراج خط نصف النهار و معرفت سمت قبله = تحفه حاتمیه = قبله آفاق | estexrāj-e xatt-e nesf-on-nahār va ma‘refat-e samt-e qeble = tohfe-ye hātamīye = qeble-ye āfāq(هیئت)

گنابادی ، مظفر بن محمد قاسم ، 970؟ - 1031 ؟ قمری
gonābādī, mozaffar ebn-e mohammad qāsem (1563 - 1622)


قبله | qeble(هیات ، فقه)قبله | qeble(هیئت)

حسینی طباطبائی ، محمود، ق 11 قمری
hoseynī tabātabā’ī, mahmūd ( - 17c)


قبله | qeble(هیئت)

حسینی طباطبائی ، محمود، ق 11 قمری
hoseynī tabātabā’ī, mahmūd ( - 17c)


قبله | qeble(فقه)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn ( - 17c)


قبله | qeble(هیئت)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


قبله الافاق = قبله آفاق | qiblat-ul āfāq = qeble-ye āfāq(هیات ، فقه)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan ( - 1685)


قبله الافاق = قبله آفاق | qiblat-ul āfāq = qeble-ye āfāq(هیات ، فقه)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan ( - 1685)


قبله اثنا عشریه = الاثنی عشریه فی القبله | qeble-ye asnā ‘ašarīye = esnā ‘ašarīyye fe-l qebla(فقه)

اصفهانی ، محمد بن محمد زمان ، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad ebn-e mohammad zamān ( - 18c)