ینابیع الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام | yanābī‘-ul aḥkām fī ma‘rifat-il ḥalāl-i wa-l ḥarām(فقه)

قزوینی ، علی بن اسماعیل ، - 1298 قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e esmā‘īl (- 1881)


حاشیه القوانین المحکمه = حاشیه قوانین الاصول | ḥāšīyat-ul qawānīn-il muḥkama = ḥāšīyat-ul qawānīn- il usūl(اصول فقه)

قزوینی ، علی بن اسماعیل ، - 1298 قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e esmā‘īl (- 1881)


حاشیه القوانین المحکمه = حاشیه قوانین الاصول | ḥāšīyat-ul qawānīn-il muḥkama = ḥāšīyat-ul qawānīn- il usūl(اصول فقه)

قزوینی ، علی بن اسماعیل ، - 1298 قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e esmā‘īl (- 1881)


حاشیه القوانین المحکمه = حاشیه قوانین الاصول | ḥāšīyat-ul qawānīn-il muḥkama = ḥāšīyat-ul qawānīn- il usūl(اصول فقه)

قزوینی ، علی بن اسماعیل ، - 1298 قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e esmā‘īl (- 1881)


محضر الشهود فی رد الیهود | mahzar-oš šohūd fī radd-el yahūd(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، حاج بابا بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
qazvīnī, hāj bābā ebn-e mohammad esmā‘īl(- 19c)


محضر الشهود فی رد الیهود | mahzar-oš šohūd fī radd-el yahūd(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، حاج بابا بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
qazvīnī, hāj bābā ebn-e mohammad esmā‘īl(- 19c)


رد یهود = اکاذیب یهود | radd-e yahūd = akāzīb-e yahūd(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، حاج بابا بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
qazvīnī, hāj bābā ebn-e mohammad esmā‘īl (- 19c)


رد یهود = اکاذیب یهود | radd-e yahūd = akāzīb-e yahūd(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، حاج بابا بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
qazvīnī, hāj bābā ebn-e mohammad esmā‘īl (- 19c)


دریچه اخلاق | darīče-ye axlāq(اخلاق)

مخصوص ، علی بن حسین خان ، 1298 - 1373 قمری
maxsūs, ‘alī ebn-e hoseyn xān (1881 - 1954)


کشف الغرایب = رساله مجدیه | kašf-e qarāyeb = r.-ye majdīye(تاریخ ایران)

مجدالملک سینکی ، محمد، 1224 - 1298 قمری
majd-ol-molk sīnkī, mohammad (1809 - 1881)