فرائد الدرر = علم اللوح و القدر | farā’ed-ud durar = ‘ilm-ul اawḥ wa-l qadar()

قزوینی ، ابوطالب بن محمد هادی ، ق 13 قمری
qazvīnī, abo-tāleb ebn-e mohammad hādī (- 19c)


مقتل علی بن ابیطالب و امام مجتبی و امام کاظم و امام رضا | maqtal-e ‘alī-ye bn-e abī-tāleb va emām-e mojtabā va emām-e kāzem va emām rezā(تاریخ معصومین)

حسینی قزوینی ، قریش بن محمد، - 1279 قمری
hoseynī qazvīnī, qorayš ebn-e mohammad(- 1863)


خلاصه الافکار | xulāṣat-ul afkār(تراجم)

ابوطالب لندنی ، ابوطالب بن محمد، 1166 - 1221 قمری
abū-tāleb-e landanī, abo-tāleb ebn-e mohammad (1753 - 1806)


دیوان طالب آملی | d.-e tāleb-e āmolī(شعر)

طالب آملی ، عبداالله بن محمد، 987؟ - 1036 قمری
tāleb-e āmolī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1580 - 1627)


سرورالمومنین فی مناقب امیرالمومنین = کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب | sorūr-ol mo’menīn fī manāqeb-e amīr-el-mo’menīn = kefāyat-ot tāleb fī manāqeb-e ‘alī-y-ebn-e abī-tāleb(تاریخ معصومین)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


الباب الحادی عشر = باب حادی عشر | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar = bāb-e ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


الباب الحادی عشر = باب حادی عشر | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar = bāb-e ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


الباب الحادی عشر = باب حادی عشر | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar = bāb-e ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


الباب الحادی عشر = باب حادی عشر | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar = bāb-e ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


الباب الحادی عشر = باب حادی عشر | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar = bāb-e ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)