نصایح الملوک فی السیر و السلوک | nasāyeh-ol molūk fe-s seyr va-s solūk(اخلاق)

قاضی بغداد، یوسف بن حسن ، - 922 قمری
qāzī-ye baqdād, yūsof ebn-e hasan (- 1517)


نصایح الملوک فی السیر و السلوک | nasāyeh-ol molūk fe-s seyr va-s solūk(اخلاق)

قاضی بغداد، یوسف بن حسن ، - 922 قمری
qāzī-ye baqdād, yūsof ebn-e hasan (- 1517)


تحفه الاحادیث | tuḥfat-ul aḥādīṯ(حدیث)

قاضی ، یوسف بن محمد، - قرن 13 قمری
qāzī, yūsof ebn-e mohammad (19c)


تحفه الاحادیث (ترجمه ) | tuḥfat-ul aḥādīṯ (t.)()

قاضی ، یوسف بن محمد، - قرن 13 قمری
qāzī, yūsof ebn-e mohammad (19c)


تفسیر سوره القدر | tafsīr-u sūrat-il qadr(تفسیر)

ابن الموید، عبدالرحمن بن علی ، 860 - 922 قمری
ebn-ol moayyed, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘alī (1456 - 1517)


مزارات بغداد | mazārāt-e baqdād(تاریخ ، جغرافیا)

اب انستاس ماری کرملی
ab enstās mārī kermlī

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺰﺍﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻧﻬ

تفسیر آیه «و ان کنتم فی ریب مما نزلنا» | tafsīr-u āyat-i «wa in kuntum fī rayb-in mimmā nazzalnā»(تفسیر)

شیرازی ، مظفرالدین علی بن محمد، - 922 قمری
šīrāzī, mozaffar-od-dīn ‘alī ebn-e mohammad (- 1517)


یوسفیه = تفسیر سوره یوسف = یوسف و زلیخا | yūsofīye = tafsīr-e sūre-ye yūsof = yūsof va zolayxā(قصص قرآن)

نائینی ، محمد هادی بن ابو الحسن ، - 1265 ؟ قمری
nā’īnī, mohammad hādī ebn-e abo-l-hasan (- 1849)


یوسفیه = تفسیر سوره یوسف = یوسف و زلیخا | yūsofīye = tafsīr-e sūre-ye yūsof = yūsof va zolayxā(قصص قرآن)

نائینی ، محمد هادی بن ابو الحسن ، - 1265 ؟ قمری
nā’īnī, mohammad hādī ebn-e abo-l-hasan (- 1849)


اجازه لبنی زهره = اجازه لابی الحسن علی بن ابراهیم | ijāzat-ul ḥadīṯ li-banī zuhra = ijāzat-un li-abi-l-ḥasan ‘alī ibn-i ibrāhīm(اجازات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)