مفاتیح الرموز و مقلاد الکنوز = مفتاح الرموز و مقلاد الکنوز | mafātīh-or romūz va meqlād-ol konūz = meftāh-or romūz va meqlād-ol konūz(کیمیا)

غریب کرمانی ، حسن بن زاهد، ق 8 قمری
qarīb-e kermānī, hasan ebn-e zāhed (- 14c)


صرف زاهد | sarf-e zāhed(صرف)

زاهد یزدی ، علیرضا
zāhed-e yazdī, ‘alī-rezā


الانتخاب القریب من التقریب | al-intixāb-ul qarīb min-at taqrīb(رجال)

صدر، حسن بن هادی ، 1272 - 1354 قمری
sadr, hasan ebn-e hādī (1856-1935)


نزهه الزاهد و نزهه العابد = نزهه الزاهد و نهزه العابد | nozhat-oz zāhed va nozhat-ol ‘ābed = nozhat-oz zāhed va nohzat-ol ‘ābed(دعا)ترغیب الصلاه | tarqīb-os salāt(فقه)

زاهد، محمد بن احمد، ق 9 قمری
zāhed, mohammad ebn-e ahmad ( - 15c)


شرح شرایع الاسلام | š.-u šarāyi‘-il-islām(فقه)

زاهد نجفی ، عیسی بن حسین ، ق 13 قمری
zāhed najafī, ‘īsā ben hoseyn (- 19c)


حرف غریب | harf-e qarīb(متفرقه)

ملکم ، 1249 - 1326 قمری
malkam (1834 - 1908)


حرف غریب | harf-e qarīb(متفرقه)

ملکم ، 1249 - 1326 قمری
malkam (1834 - 1908)


المختصر فی علم اللغه | al-muxtaṣar fī ‘ilm-il luġa(لغت)

اصمعی ، عبدالملک بن قریب ، 122 - 216 ؟ قمری
asma‘ī, ‘abd-ol-malek ebn-e qarīb (741 - 832)


کتاب املا | k.-e emlā()

قریب ، عبدالعظیم ، 1258 - 1344 شمسی
qarīb, ‘abd-ol-‘azīm (1879 - 1965)