الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(حدیث)

قاری هروی ، علی بن سلطان محمد، - 1014 قمری
qārī heravī, ‘alī ebn-e soltān mohammad ( - 1606)


المشرب الوردی فی مذهب المهدی = المشهد الوردی فی مذهب المهدی | mašrab-ul wardī fī ma۵hab-il mahdī = al-mašhad-ul wardī fī ma۵hab-il mahdī(کلام و اعتقادات)

قاری هروی ، علی بن سلطان محمد، - 1014 قمری
qārī heravī, ‘alī ebn-e soltān mohammad (- 1606)

ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻇﻬﻮﺭ، ﻭ ﻣﺆﻟﻒ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺠﺘﻬ

معانقات قرآن | mo‘āneqāt-e qor’ān(علوم قرآن)

قاری هروی ، ناصرالدین محمد، ق 11 قمری
qārī heravī, nāser-od-dīn mohammad(- 17c)


تحفه القاری | tohfat-ol qārī(تجوید)

قاری ، محمد بن حیدر، ق 11 قمری
qārī, mohammad ebn-e heydar (-17c)


تحفه القاری | tohfat-ol qārī(تجوید)

قاری ، محمد بن حیدر، ق 11 قمری
qārī, mohammad ebn-e heydar (-17c)


تحفه القاری | tohfat-ol qārī(تجوید)

قاری ، محمد بن حیدر، ق 11 قمری
qārī, mohammad ebn-e heydar (-17c)


سعادت نامه | sa‘ādat-nāme(عرفان و تصوف)

سلطانعلیشاه ، سلطانمحمد بن حیدر، 1251 - 1327 قمری
soltān-‘alī-šāh, soltān-mohammad ebn-e heydar (1836 - 1909)


بشاره المومنین | bešārat-ol mo’menīn(عرفان و تصوف)

سلطانعلیشاه ، سلطانمحمد بن حیدر، 1251 - 1327 قمری
soltān-‘alī-šāh, soltān-mohammad ebn-e heydar (1836- 1909)


دیوان سلطان | d.-e soltān(شعر)

سلطان محمد میرزا قاجار، 1227؟ - 1292 ؟ قمری
soltān mohammad mīrzā qājār (1812 - 1875)


دیوان سلطان | d.-e soltān(شعر)

سلطان محمد میرزا قاجار، 1227؟ - 1292 ؟ قمری
soltān mohammad mīrzā qājār (1812 - 1875)