حاشیه شرح الایساغوجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī(منطق)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān ( - 1645)


الخلوات = خلوتیه | al-xalawāt = xalwatīya(فلسفه ، عرفان و تصوف)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān (- 1645)


حاشیه شرح العقائد العضدیه = خانقاهی | ḥāšīyat-u š.-il ‘aqā’id-il ‘aḍudīyya = xāneqāhī(کلام و اعتقادات)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara-bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān ( - 1645)


حاشیه شرح العقائد العضدیه = خانقاهی | ḥāšīyat-u š.-il ‘aqā’id-il ‘aḍudīyya = xāneqāhī(کلام و اعتقادات)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara-bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān ( - 1645)


نیات عبادات = فوائد علیه و تصحیح النیه | nīyyāt-e ‘ebādāt = favā’ed-on ‘ellīya va tashīh-on nīyya(فقه)

آرتیمانی ، عبدالباقی بن عبدالباقی ، ق 12 قمری
ārtīmānī, ‘abd-ol-bāqī ebn-e ‘abd-ol-bāqī(- 18c)


الجامع | al-jāmi‘(دعا)

حسینی ، عبدالباقی
hoseynī, ‘abd-ol-bāqī


جواهر البیان فی دوله آل عثمان | jawāhir-ul bayān fī dawlat-i āl-i ‘uṯmān(هیئت)

آمدی ، احمد بن قره کمال ، ق 12 قمری
āmedī, ahmad ebn-e qara kamāl (- 18c)


المنطق | al-manṭiq(منطق)

کرمانی سیرجانی ، محمد بن عبدالباقی ، ق 12 قمری
kermānī sīrjānī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-bāqī(- 18c)


زبور العارفین و براق العاشقین | zabūr-ul ‘ārifīn wa burāq-ul ‘āšiqīn(عرفان و تصوف ، دعا)

قمی ، علیقلی بن قره چغای ، 1020؟ق 11 قمری
qomī, ‘alī-qolī ebn-e qara čoqāy (1612 - 17c)


ریاض السائرین | rīyāz-os sā’erīn(کلام و اعتقادات)

عبدالباقی بن محمد حسین ، ق 12 قمری
‘abd-ol-bāqī ebn-e mohammad hoseyn (- 18c)