حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه شرح الایساغوجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī(منطق)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān ( - 1645)


الخلوات = خلوتیه | al-xalawāt = xalwatīya(فلسفه ، عرفان و تصوف)

قره باغی ، یوسف بن محمد جان ، - 1054 ؟ قمری
qara bāqī, yūsof ebn-e mohammad jān (- 1645)


جواهر البیان فی دوله آل عثمان | jawāhir-ul bayān fī dawlat-i āl-i ‘uṯmān(هیئت)

آمدی ، احمد بن قره کمال ، ق 12 قمری
āmedī, ahmad ebn-e qara kamāl (- 18c)