قانون السیاسه و دستور الریاسه | qānūn-us sīyāsa wa dustūr-ur rīyāsa(اخلاق)قانون السیاسه و دستور الریاسه | qānūn-us sīyāsa wa dustūr-ur rīyāsa(اخلاق)اساس السیاسه فی تاسیس الریاسه | asās-os sīyāsa fī ta’sīs-er rīyāsa(حکومت و سیاست)

کجوری ، محمد بن اسماعیل ، - 1353 قمری
kajūrī, mohammad ebn-e esmā‘īl (- 1934)


الفرائد و القلائد = العقد النفیس و نزهه الجلیس = الفرائد و القلائد فی احکام الریاسه و انتظام السیاسه | al-farā’id wa-l qalā’id = al-‘iqd-un nafīs wa nuzhat-ul jalīs = al-farā’id wa-l qalā’id fī aḥkām-ir rīyāsa wa intẓām-is sīyāsa(اخلاق)

ثعالبی ، عبدالملک بن محمد، 350 - 429 قمری
sa‘ālebī, ‘abd-ol-malek ebn-e mohammad (962 - 1038)


شرح القانون = الموجز فی شرح القانون | š.-ul qānūn = al-mūjaz fī š.-il qānūn(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


دستور اللغه = الخلاص | dustūr-ul luġa = al-xalāṣ(لغت)

ادیب نطنزی ، حسین بن ابراهیم ، - 499 ؟ قمری
adīb-e natanzī, hoseyn ebn-e ebrāhīm (- 1106)


دستور اللغه = الخلاص | dustūr-ul luġa = al-xalāṣ(لغت)

ادیب نطنزی ، حسین بن ابراهیم ، - 499 ؟ قمری
adīb-e natanzī, hoseyn ebn-e ebrāhīm (- 1106)


الامامه و السیاسه | al-imāma wa-s sīyāsa(کلام و اعتقادات)

ابن قتیبه ، عبداالله بن مسلم ، 213 - 276 قمری
ebn-e qotayba, ‘abd-ol-lāh ebn-e moslem (829-890)


السیاسه فی علم القیافه = الفراسه و التوسم | as-sīyāsa fī ‘ilm-il qīyāfa = al-firāsa wa-t tawassum(قیافه شناسی)

انصاری ، محمد ابراهیم بن ابی طالب ، - 727 قمری
ansārī, mohammad ebrāhīm ebn-e abī tāleb (- 1327)


القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)