نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


الفقه (مختصر) | al-fiqh (mx.)(فقه)

ابن زیاد، عبدالرحمن بن عبدالکریم ، 900 - 975 قمری
ebn-e zīyād, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘abd-ol-karīm (1495 - 1568)


مزیل العناء فی احکام ما احدث فی الاراضی المزروعه من الفناء | muzīl-ul ‘inā’ fī aḥkām-i mā aḥdaṯ-a fi-l arā۷i-l mazrū‘a-ti min-al fanā’(فقه)

ابن زیاد، عبدالرحمن بن عبدالکریم ، 900 - 975 قمری
ebn-e zīyād, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘abd-ol-karīm(1495 - 1568)

ﭼﻮﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﻴ ﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻣﺆﻟﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﻱ

البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان | al-burhān fī ‘alāmāt-i mahdī-yi āxir-uz zamān(کلام و اعتقادات)

متقی ، علی بن حسام الدین ، 888 - 975 قمری
mottaqī, ‘alī ebn-e hesām-od-dīn (1484-1568)


حل عباره القواعد | ḥall-u ‘ibārat-il qawā‘id(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan ( - 1495)


غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام | ġāyat-ul marām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan (- 1495)


غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام | ġāyat-ul marām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan (- 1495)


تحفه سامی = تذکره سامی | tohfe-ye sāmī = tazkere-ye sāmī(تراجم)

سام میرزای صفوی ، 923 - 975 قمری
sām mīrzā-ye safavī (1518-1568)