مختصر المراثی | moxtasar-ol marāsī(شعر)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 قمری
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-o-llāh(- 1918)


جواهر الکلام و مفتاح المرام | javāher-ol kalām va meftāh-ol marām(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 قمری
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-o-llāh (- 1918)


یوسفیه | yūsofīye(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 قمری
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-ol-lāh (- 1918)


سراج القلوب | serāj-ol-qolūb(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 قمری
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-ol-lāh (- 1918)


سوال و جواب | so’āl va javāb(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 قمری
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-ol-lāh (- 1918)


التطبیقیه = رساله تطبیقیه | at-tatbīqīye = r.-ye tatbīqīye(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 قمری
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-ol-lāh ( - 1918)


آداب و اسلوب و مشی طریقه ذهبی | ādāb va oslūb va mašy-e tarīqe-ye zahabī(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 ق
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-ol-lāh (-1917)


انتظار الفرج من الفرج | intiẓār-ul faraj min-al faraj(کلام و اعتقادات)

اشراقی ، ولی االله بن هاشم ، ق 15 قمری
ešrāqī, valī-o-llāh ebn-e hāšem (- 21c)


دیوان ابوالفرج رونی | d.-e ab-ol-faraj-e rūnī(شعر)

ابوالفرج رونی ، ابوالفرج بن مسعود، 492 قمری
ab-ol-faraj-e rūnī, ab-ol-faraj ebn-e mas‘ūd (1100 - )


جامع الحکایات = ترجمه الفرج بعد الشده = فرج بعد از شدت | jāme‘-ol hekāyāt = t.-ye al-faraj ba‘d-aš šedda = faraj ba‘d az šeddat(داستان)

دهستانی مویدی ، حسین بن اسعد، ق 8 قمری
dahestānī-ye mo’ayyedī, hoseyn ebn-e as‘ad (- 14c)